RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w posiadaniu bazy danych podmiotów gospodarczych w postaci adresów e-mail pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł, w tym z internetu.
Wśród posiadanych adresów mogą zdarzyć się takie adresy e-mail, które na gruncie Rozporządzenia RODO, mają charakter danych osobowych podlegających ochronie.

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych naszych obecnych klientów, jak również potencjalnych klientów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kolster S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 3 , 10-404 Olsztyn. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: info@kolster.com.pl

 2. Państwa dane osobowe jakim jest na początku adres e-mail, a na dalszym etapie postępowania pozostałe dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu realizacji zawartej umowy współpracy, co ma odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przedstawiania Państwu oferty jak również w celu realizacji zawartej umowy, prowadzenia korespondencji handlowej.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kolster S.A.

 5. związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • żądania od administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: info@kolster.com.pl, bądź kontakt pisemny za pomocą tradycyjnej poczty lub telefonicznie pod numerem +48 89 533 02 01.

 6. Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 9. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).